Informasjonshefte

Informasjon om Askeladden barnehage.

ASKELADDEN BARNEHAGE eies og drives av Normisjon i Verdal.

Den startet opp som korttidsbarnehage høsten 1977, men ble heldagsbarnehage 01.08.88. Fra 01.08.96 har vi godkjenning for barn både over og under 3 år.

Åpningstiden er fra kl.06.45 til 16.30.

Barnehagen har 24 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Barnehagens lokaler ligger i 2. etasje i Verdalsøra bedehus på Ørmelen.

 

Adresse: Gamlev.7, 7650 Verdal,    Tlf. 74 07 94 09 , 95 80 46 09

 

 

PERSONALE 2014 / 15 :

Styrer  (4/5d/u):                                     Inger Torve Salater

Pedagogisk leder (5d/u):                       Randi Pedersen

Førskolelærer/ assistent (4d/u ):            Ranveig Klubben        

Barne/ungdomsarbeider  (4d/u):            Bente Svanem         

Assistent (5d/u )                                     Ricardo Rugama

Renholder               Puh Kaeosrinen

Assistent + vikar                                     Hege Holme

 

BARNEHAGERUTA  2014/15

 

Personalet har 5 planleggings-/ kursdager pr. år. Barnehagen holdes stengt disse dagene.

 

UKE: UKEDAG:   DATO:

 

32       Mandag          4 august           Barnehagen åpner kl. 09.00

37       Fredag           12 september    Planleggingsdag

43       Fredag           24 oktober        Planleggingsdag

48       Fredag           28 november     Planleggingsdag

  1       Mand-tirsd     29 + 30des.       Behovsprøvd åpent i julen

52       Mand-tirsd/     22 + 23 des./     I tillegg vil vi vite hvem som kommer mand.og tirsd.før

                                                            Jul og fred.2 januar.

  1       Fredag              2 januar           

                                      mars              Planleggingsdag – dag bestemmes senere.

14       Mand – tirsd    30-31 mars      Behovsprøvd åpent før påske

14       Onsdag                        1 april             Påskeferie

15       Tirsdag              7 april            Første barnehagedag etter påske

23       Fredag              5 juni            Planleggingsdag

27       Fredag                3 juli             Siste barnehagedag før sommerferien

32       Mandag              3 august         Barnehagen åpner kl. 09.00

 

BARNEHAGE-START

 

I år åpner barnehagen mandag 4. august kl.09.00.

Men for å få anledning til å ta imot barn og foreldre best mulig, vil starten til de nye som begynner, bli fordelt på 1-2 uker. Nærmere beskjed vil bli gitt i månedskiftet juni / juli.

 

Nye barn trenger tid for å bli kjent i barnehagen. Foreldre eller andre som står barnet nær, bør avse tid til å være sammen med barnet den første tida.

 

DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN.

Trygghet er en forutsetning for trivsel, læring og utvikling.

Kjennskap til hverandre, til barnehagelokalene, dagsrytmen, faste rutiner, grenser m.m., er med på å skape slik trygghet.

De første ukene om høsten vil dermed være preget av:

” BLI KJENT ”- aktiviteter:  -    forenklet dagsrytme (utvides etter hvert)

-   omvisning i lokalene

-    lære navn

-    gjøre ting sammen (sang, lek, forming, småturer)

-          benytte mest mulig kjent stoff i samlingsstundene

 • bli enig om regler for samværet i barnehagen

 • aktive og nære voksenpersoner

   

   

   

   

  Grønnsaker :

                                   Den beste måten å lære for førskolebarn, er å oppleve gjenstander og

                                   situasjoner helt konkret, ikke bare gjennom bøker, tv o.l.

                                   Siden vi bor i ei jordbruksbygd, mener vi at barna bør kjenne til det som

                                   skjer i hjem/hage og på gården om høsten.

                                   Dette året vil vi legge vekt på å bli kjent med ulike sorter grønnsaker

                                   gjennom å se og smake på dem, snakke om hvordan de vokser og lage

                                   grønnsaksretter. Et torgbesøk hører også med.

   

   

   

  I forbindelse med dette emnet vil vi også ta for oss emnene ”Gud som skaper og opprettholder av naturen” og ”Vårt ansvar for å ta vare på skaperverket”.

   

   

  KRISTEN FORMIDLING:

   

  Vår norske kulturarv bærer for en stor

  Del preg av kristen tro og moral. De

  Kristne grunnverdiene bør derfor også

  komme til uttrykk gjennom det som skjer

  i barnehagen.

  Sentrale deler i kristendommen blir

  tatt opp i forbindelse med høytidene

  jul, påske og pinse. Vi benytter også

  enkelte andre bibelfortellinger og tar

  for oss etiske emner som vennskap,

  tilgivelse, toleranse, ansvar for andre,  

  ærlighet, m.m. Formidlingsformen tilpasses barnegruppa.

  Vi vil også lytte til barnas funderinger om dette og svare på spørsmål i tråd med barnehagens kristne verdigrunnlag. Siden det finnes ulike oppfattninger på dette området, blir en åpen kontakt/samarbeid mellom foreldre og personalet viktig.

   

  For øvrig bruker vi barnesanger med kristent innhold

  En del av formidlingen legges til samlingsstundene, men mye går hånd i hånd med det øvrige opplegget.

   

  TURER, BESØK:

   

  For å hente nye impulser, bli kjent med nærmiljøet og få litt variasjon fra den vanlige barnehagedagen, drar vi på turer til biblioteket, enkelte arbeidsplasser og natur-/lekeområder i nærheten. Noe av dette skjer i smågrupper.

  Besøk av representanter for ulike yrker, kulturer, håndverkstradisjoner, og lignende tar vi gjerne i mot.

   

  Ørmelen Bo-og Helsetun.

  Barnehagen har en samarbeidsavtale med Ørmelen Bo og Helsetun om besøk hver 14 dag på hjemmet. Vi drar med ca.fire barn og en voksen. Vi varierer på hvem av barn og personale som går dit.

  Lucia-prosesjon i desember har vært tradisjon i mange år.

   

   

   

  VERDAL KOMMUNE.

   

  Ros:                        Opptak av barn, økonomisk tilskudd, kurs, rådgivning, informasjon,    

                                 Møter for barnehagestyrerene/rektorene

                                  Anne Haugskott er barnehagefaglig rådgivere.

        

  Barne/familietjenesten: - barnevern, -  P.P.T, -  helsestasjonen.

   

  P.P-tjenesten :       Spesialpedagoger har spesielt ansvar for kontakten med 

                                barnehagene. Det gjelder veiledning av personalet angående barn med

                                spesielle behov, og for barnegruppen generelt.

                    Barnehagen må ha tillatelse fra foreldrene for å kunne kontakte PPT

                    angående enkeltbarn. Ellers kan vi kontakte både logoped og psykolog

                    ved kontoret.

   

   

  Helsestasjonen:    Barnehagen og helsesøster for Ørmelen distrikt samarbeider angående best

                               mulig oppfølging av enkelte barn.

   

  Barnevernet :       Barnevernskurator / sosialkurator samarbeider med barnehagen for å gi barn

                               med vanskelige bo -/ familieforhold best mulige oppvekstvilkår.

  Samarbeidet mellom barnehagen og disse kommunale instansene skjer for å kunne gi barnet (og familien) best mulig hjelp.

   

   

  Taushetsplikt:      Alle som arbeider med barna i barnehagen, har taushetsplikt om forhold 

                               vedrørende enkeltbarn/ - familier, som de får innsikt i gjennom arbeid,

                               verv i diverse styrer og råd, m.m.

   

  Priser pr. måned vår 2015

   

  Oppholdstid:       

         100% plass - kr. 2480,-

          80% plass -  kr. 2300,-

          70% plass -  kr. 2250,-

          60% plass – kr. 2200,-

          50% plass – kr. 2150,-

          40% plass – kr. 2100,-

                       

   

  Matpenger:              100%             200,-

                                   80%             160,-

                                   70%             140,-

                                   60%              120,-

                                   50%             100,-

                                   40%               80,-

                                

   

  Matpengene dekker utgifter til mat, melk, frukt, fødselsdagsfeiring.

   

  Søskenmoderasjon for oppholdsutgifter: Barn nr.2 - 30% moderasjon

                                                                   Barn nr.3 – 50% moderasjon

    

  INNFORMASJON:

  Oppslagstavler: I trappeoppgangen henger det ei tavle med informasjon til foreldrene. Det     kan være oversikt over ukens aktiviteter, diverse referater, beskjeder o.l .FØLG MED!

  Gjenglemte ting blir lagt i ei kasse i garderoben.

   

   

   

  REGLEMENT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE

   

  BRINGING OG HENTING

  Alle barna skal ha kommet til barnehagen innen kl. 10.00 slik at felles

  aktivitet kan settes i gang.

  NB!     Dersom barnet blir brakt til barnehagen eller hentet derfra utenom vanlig bringe- og hentetid, må personalet få beskjed på forhånd.

   

  DELT PLASS

  Barn som deler plass, går annenhver uke uten hensyn til hvor mange dager barnehagen er åpen disse ukene.

  Jule- og våravslutningsarrangementene får alle barna delta på sammen med familiene sine. Andre spesielle arrangement, turer og lignende, er for de barna som går i barnehagen den aktuelle dagen. Av og til kan barn som har fridag få tilbud om å delta selv om de har fri.

   

  FRAVÆR

  Ved fravær, gi beskjed til barnehagen før kl. 09.00

  Barnehagen er pålagt å registrere fravær som skyldes sykdom, derfor ber vi om å få beskjed om alle sykdomsfravær.

  Uregelmessig frammøte kan resultere i tap av barnehageplassen. Men barn må gjerne ta seg en eller flere fridager i løpet av året.

   

  HELSEMESSIGE FORHOLD

  Barn som ikke er friske nok til å være ute, skal i regelen holdes hjemme. (Jmf. Ellers brosjyren ”Kan jeg gå i barnehagen i dag?”)

  TØY

  Alt tøy merkes tydelig med barnets navn. Det benyttes tøfler eller lignende til innebruk.

  Ekstra skift (truse, strømpebukse, og lignende) bør ligge i barnehagen.

  Barnet skal til enhver tid ha yttertøy tilpasset værforholdene.

  Dersom barnet må låne tøy fra barnehagen, blir det sendt med hjem for vasking.

  Skitne og våte klær tas med hjem for vask/tørk.

  MAT

  Barnehagen serverer brødmat til lunsj. Fredag serveres det et enkelt varmmåltid i barnehagen. På dager  hvor det er planlagt tur, bes barnet ha med seg nistemat/drikke. De som skal spise frokost på barnehagen, må ha med seg matpakke hver dag. Melk og frukt serveres i barnehagen. Tyggegummi og slikkerier er ikke tillatt.

  ANSVARSFORHOLD

  Barna er ulykkesforsikret i barnehagen og på turer i barnehagens regi. Leker eller lignende ser en helst at barnet ikke har med seg. Om det evt. skjer, blir det på eget ansvar. Sykkel som brukes til og fra barnehagen, bes parkeres et stykke fra inngangspartiet.